Stacja legalizacyjnaLegalizacja wodomierzy i ciepłomierzy zgodnie  zobowiązującym prawem jest obowiązkowa i odbywa się na podstawie prawnej, określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 13 Lutego 2004 roku w sprawie wymagań metrologicznych urządzeń pomiarowych w tym wodomierzy i ciepłomierzy eksploatowanych w lokalach mieszkalnych, a które używane są do rozliczeń finansowych w Spółdzielniach Mieszkaniowych, Wspólnotach Mieszkaniowych, Zakładach Gospodarki Komunalnej i innych (Dz.U. Nr 37 poz. 332).

W Polsce używać można również urządzenia pomiarowe dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, które posiadają znak Zatwierdzenia Typu określony dyrektywą (tzw. dyrektywa o przyrządach pomiarowych MID z 2004/22/EC).

Legalizacja jest czynnością prawną (kontrolą okresową wykonywaną co 5 lat) polegającą na sprawdzeniu dokładności wskazań pomiarowych urządzenia na stanowiskach pomiarowych posiadających certyfikaty Głównego Urzędu Miar.

Legalizację traci urządzenie, w którym zniszczono znak Cechy Legalizacyjnej lub uszkodzono mechanicznie licznik oraz w przypadku gdy nie spełnia parametrów pomiarowych określonych ustawą.

Jako firma prowadzimy usługi legalizacji:

  • wodomierzy mieszkaniowych, domowych i przemysłowych,
  • ciepłomierzy mechanicznych i ultradźwiękowych.

Ciepłomierze legalizowaneW przypadku braku legalizacji, osoba odpowiedzialna za użytkowanie takiego urządzenia podlega karze grzywny na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku (tzw. Prawo o miarach).

Za osobą odpowiedzialną uważa się podmiot (osobę), który wystawia  rachunek – rozlicza odbiorcę na podstawie urządzenia bez ważnej cechy legalizacji.

W ramach usługi oferujemy możliwość sprawdzania urządzenia pomiarowego używanego przez lokatora. Warunkiem koniecznym jest ta aby sprawdzany licznik miał ważną i nieuszkodzoną cechę legalizacyjną w przypadku jej braku lub zniszczenia nikt nie podejmuje się wystawiania opinii o pracy urządzenia.

Usługę sprawdzenia dzielimy na dwie opcje:

 

Urzędowa Ekspertyza licznika pomiarowego wykonana przez uprawnionego pracownika Okręgowego Urzędu Miar i potwierdzona pismem przez Naczelnika Okręgowego Urzędu Miar, które jednoznacznie określa możliwość dalszego użytkowania kontrolowanego urządzenia. Taka ekspertyza jest niezbędna w przypadku konfliktu stron, który kończy się w Sądzie Powszechnym.

Świadectwo Ekspertyzy

Metrologiczne sprawdzenie licznika przez pracownika uprawnionego punktu legalizacyjnego mające na celu otrzymanie informacji o stanie technicznym urządzenia i jego metrologii. Otrzymane świadectwo jest tylko informacją bez możliwości jego wykorzystania w innych czynnościach prawnych.

 

Karta sprawdzenia wodomierza

Usługa wymiany liczników jest jakby integralną częścią legalizacji wtórnej liczników pomiarowych. Inwestor – Spółdzielnia Mieszkaniowa,Wspólnota Mieszkaniowa lub Zarządca Nieruchomości zainteresowany jest kompleksowym załatwieniem problemu legalizacji nie tylko przez legalizację liczników, ale również ich montaż u użytkowników.

Zlecenie Nam usługi wymiany legalizacyjnej, jako Firmie specjalistycznej, daje pewność szybkiego, nieuciążliwego dla lokatorów wykonania prac – wymiany (średnio wymieniamy od 100-300 liczników w tydzień), poprawności zamontowania urządzeń pomiarowych, rzetelnego zaplombowania i sporządzenia protokołu uwzględniającego wymagane przez Państwo informacje. Na prowadzone przez Nas prace posiadamy pełne ubezpieczenie OC.

POLECAMY zapoznać się z efektami Naszych prac na stronie REFERENCJE.